ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2562 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
7
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน"ร่วมกับ กกจ. กพร. กสร. สปส. สพฐ. สอศ. สกอ. ท้องถิ่นและสถานประกอบกิจการ 21 แห่งง
164
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้าร่วมกับบริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด
16
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ขับขี่รถยนต์ร่วมกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด
17
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 23 หน่วยงาน
35
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
22
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ Digital Tourism Platform ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 50 องค์กร
22
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกับกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท (ธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานฝัน ปั้นอาชีพร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 15 องค์กร
28
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรและกำลังแรงงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
18
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศร่วมกับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 14 องค์กร
26
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2561 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6
ข้อตกลงความร่วมมือ 8 หน่วยงานตามโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 8 หน่วยงาน
22
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้างร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
14
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติภายใต้โครงการ RAC NAMA ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
11
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคช่างอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
22
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรฝึกช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
13
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE ร่วมกับ สสว.
10
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ SMEs ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านงานยิปซัมร่วมกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและ รถโดยสารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมการขนส่งทางบก และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย
13
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
11
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกร่วมกับบริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ร่วมกับ สสปท.
20
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านฝีมือแรงงานร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ)
10
รายการที่ 1 - 18 จากทั้งหมด 18 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2560 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกความเข้าใจพหุพาคีว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ดิจิตอลพาร์คไทยแลนด์ และสถาบัน IOT
8
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน จำนวน 46 หน่วยงาน
7
บันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับบริษัทส สุมิพล จำกัดและเครือข่าย
12
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการโรงแรมและผู้ประกอบอาหารไทยร่วมกับโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 15 แห่ง
10
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
10
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าร่วมกับบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด บริษัท เอบีบี จำกัด และบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมกับบริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
10
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
7
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้องร่วมกับบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
7
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งหลังคาเหล็กร่วมกับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
14
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับโรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ
11
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือแนะนำอาชีพสาขาช่างอุตสาหการผ่านเว็บแอปพลิเคชัน "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" ร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง การก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึมร่วมกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
7
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงร่วมกับสถานประกอบกิจการและมหาวิทยาลัย จำนวน 143 แห่ง
149
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ 4 สร้าง: สร้างโอกาส สร้างฝัน สร้างอนาคต สร้างอาชีพกับเซ็นทารา”ร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
10
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการส่งเสริมและผลักดันการนำโมบายแอปพลิเคชันมาใช้ยกระดับศักยภาพแรงงานไทย เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกับบริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ร่วมกับ สสส.และสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 21 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2559 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาหรือกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมร่วมกับบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
7
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรม (Industrial Skills Cooperation Academy) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
9
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกับกรมการปกครอง
10
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการร่วมกับกระทรวงกลาโหม
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานในอุตสาหกรรมหล่อโลหะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ “โครงการสานพลังประชารัฐเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0”ร่วมกับสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ร่วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.บูรพา ม.ราชมงคลตะวันออกจักรพงษ์ภูวนาท และ ม.ศรีปทุม
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านก่อสร้างร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาอาชีพบริหารจัดการอาคารร่วมกับบริษัท เอส พี อาร์ เอ็ม โมเดิร์น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างทาสีอาคารร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าร่วมกับมูลนิธิเรเซล โดยบริษัทเรเซล ควอลิตี้เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
5
บันทึกข้อตกลง เรื่อง โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียและบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด
9
บันทึกข้อตกลงความมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือ สำหรับนักเรียนจบการศึกษาแล้วต้องการประกอบอาชีพ (MOU : IOP) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานศูนย์บริการรถยนต์ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
6
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 20 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2558 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เกษตรกร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดร่วมกับบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จํากัด
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหรรม ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
8
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
8
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ มีงานทำ และสร้างรายได้ ร่วมกับกรมยุทธศึกษาทหารบกและกรมการจัดหางาน
20
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
7
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
8
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือสะเต็มศึกษาประเทศไทยร่วมกับ สสวท.
9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”ระหว่าง กพร. บริษัท เชฟรอนฯ สวทน. สวทช. สสวท. สพฐ. สอศ. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย
7
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ มีงานทำ และสร้างรายได้ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
6
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
11
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2557 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอท.และหอการค้าเยอรมัน-ไทย
12
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการป้องกันฟ้ผ่าและการต่อลงดินร่วมกับบริษัท คัมเวล จำกัด
7
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับ สสส. มหิดล และPMAT
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างที่สนใจและผู้รับเหมาด้านก่อสร้างร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5
บันทึกการส่งมอบเครื่องมือภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาเครื่องจักรกลหนักร่วมกับกรมทางหลวง
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการธุรกิจยั่งยืนกับ โคคา-โคลา เพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างศักยภาพแรงงานในการประกอบธุรกิจร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา
21
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
7
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ารถนั่งคนพิการ เพื่อการพัฒนาชีวิตของคนพิการ
6
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างประปาร่วมกับบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้องร่วมกับบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการใช้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกับบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
5
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับบริติช เคานซิล
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด
5
รายการที่ 1 - 16 จากทั้งหมด 16 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2556 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
8
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
8
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งกระจกและอะลูมิเนียมร่วมกับกลุ่มบริษัทเกษม
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มสาขาอาชีพก่อสร้างร่วมกับบริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไอซีทีไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวง ICT และเครือข่าย
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมร่วมกับบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
7
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ศิษย์พระดาบสร่วมกับมูลนิธิพระดาบส
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ร่วมกับหน่วยงาน 19 แห่ง
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านงานยิปซัมร่วมกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการจัดหางาน
10
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5
ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดร่วมกับกรมคุมประพฤติ
7
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงานร่วมกับสถานประกอบกิจการ 18 แห่ง
8
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและแก้ปัญหาแรงงานด้านก่อสร้างร่วมกับสถาบัน สมาคม และสถานประกอบกิจการธุรกิจก่อสร้าง จำนวน 16 แห่ง
6
รายการที่ 1 - 18 จากทั้งหมด 18 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2555 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชินวัตร
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเหล็กร่วมกับสมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย และสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ร่วมกับสมาคมแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและยกระดับฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
8
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบภัยด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนร่วมกับสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้ต้องขังและส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษร่วมกับกระทรวงยุติธรรม
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 4 สร้าง : สร้างโอกาส สร้างฝัน สร้างอนาคต สร้างอาชีพกับเซ็นทาราร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ร่วมกับหน่วยงาน 14 แห่ง
8
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2554 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแม่พิมพ์ฉีดโลหะสังกะสี ( Zinc Die Casting ) ร่วมกับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน)
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด
6
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา
8
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
5
บันทึกข้อตกลงยความร่วมมือการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ร่วมกับกรมการปกครอง
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ Decent Work by Happy Wokplace ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่าย และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาด้านมาตรวิทยาร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคร่วมกับ สอท. ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-เยอรมัน สอศ. และสมาคม
8
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2553 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 ฝ่าย เรื่อง โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สุมิพล จำกัด
7
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด
9
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้องร่วมกับบริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด)
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งเหล็กรีดเย็นร่วมกับบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด)
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการสานฝันประเทศไทย : ร่วมใจฟื้นฟูชาติ เสริมสร้างความสามารถคนทำงาน ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างอะลูมิเนียมก่อสร้างร่วมกับบริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
6
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เด็กและเยาวชนร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
6
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และสถาบันไทย - เยอรมัน
8
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกระทรวง ICT สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
6
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2552 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านงานบริการรถยนต์ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
5
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 ฝ่าย เรื่อง การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติสำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สุมิพล จำกัด
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “สร้างช่างปูพื้นไม้ลามิเนตสู่มาตรฐานช่างไทย” ร่วมกับบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือซ่อมรถยนต์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมอู่กลางการประกันภัย
7
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกระทรวง ICT และ สกอ.
6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “ปั้นช่างสี ยกดีกรีฝีมือช่างไทย” ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
6
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5
บันทึกข้อตกลงโครงการ“สถานีมอเตอร์ไซค์ น้ำใจงาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 84 พรรษา”
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เกษตรกรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร
5
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือแรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที (Building Employability Through Technology and Entrepreneurship Resources : BETTER) ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันคีนัน แห่งเอเซีย
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ M-150 พลังสร้างไทย พลังใจสร้างอาชีพร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด และกรมการจัดหางาน
5
บันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนและใช้จ่ายเงิน และการเรียน e-Learning และโครงการเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11
ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาด้านมาตรวิทยาร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการจัดหางาน
9
รายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2551 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ.ร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
7
บันทึกความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เพื่อฝึกอบรมและการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและผลิตกำลังคนร่วมกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6
ข้อตกลงว่าความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
9
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานจัดทำบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือนร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ร่วมกับกระทรวง ICT
6
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมยกระดับทักษะความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
9
ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี
7
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กพร. พัฒนาสังคม อปท. กกจ. สมาคม อบจ. สันนิบาต สมาคม อบต.
21
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านงานยิปซัมร่วมกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
4
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2550 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตวิทยากรติดตั้งอุปกรณ์ NGV ในรถยนต์ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน
3
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท บุญถาวร จำกัด
3
บันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
5
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการฝึกอบรมและทดสอบสุดยอดช่างไฟฟ้ามืออาชีพร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและบริษัท บิทิชิโน จำกัด
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการร่วมกับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการฝึกเตรียมเข้าทำงานหลักสูตรพนักงานบริการด้านการโรงแรมร่วมกับกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล และมหาวิทยาลัยรังสิต
4
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
2
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2549 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ และสาขาอื่นๆ ร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไท
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ร่วมกับสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
4
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาการเจียระไนพลอยร่วมกับบริษัท เอ็กซเบิร์ด เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศร่วมกับชมรมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานเคาะพ่นสีในอู่รถยนต์ร่วมกับบริษัท ลิเบอร์ตี้ ประกันภัย จำกัด
4
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมทางหลวง
5
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2548 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาช่างไม้เครื่องเรือนร่วมกับมูลนิธิพระดาบส
1
ข้อตกลงความการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และ Nippon Keidanren International Cooperation Center (NICC)
2
ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
2
บันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างอาชีพเพื่อประชาชนโครงการออมสินแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ร่วมกับธนาคารออมสิน
4
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาด้านมาตรวิทยา ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสปาร่วมกับสมาพันธ์สปาไทย
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมการฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือร่วมกับบริษัท ออคิด ไดมอนด์ โพลิชชิ่งเวอร์คส์ จำกัด
2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท เซนต์ - โกเบน เวเบอร์ จำกัด
4
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอาชีพผู้ต้องขังร่วมกับกรมราชทัณฑ์
1
บึนทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2
รายการที่ 1 - 14 จากทั้งหมด 14 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2547 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านธุรกิจอัญมณีร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านงานยิปซัมร่วมกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมูลนิธิพระดาบส
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างศิลปาชีพร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมท่อเหล็กและการเชื่อมท่อ HDPE ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค
2
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือและศักยภาพกำลังแรงงานด้านซ่อมรถยนต์ร่วมกับสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
5
บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์รวมความรู้ออนไลน์ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ บริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด และบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1
บันทึกความร่วมมือการการอนุญาตหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบสาขาอาหารไทยเพื่อไปทำงานประเทศเยอรมันร่วมกับกับ ZIHOGA
3
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ Doctor Home Careร่วมกับบริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด และกรุงเทพมหานคร
1
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2546 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกร่วมกับ OVTA บริษัทเดนโซ่ และบริษัท ไทยไอจิเดนกิ จำกัด
3
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาการขับรถยก (FORK LIFT TRUCK) ร่วมกับบริษัท ฟอร์คลิฟท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2002 จำกัด
4
บันทึกความร่วมมือในโครงการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้าร่วมกับบริษัท Siemens Limited Thailand (SLT)
3
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และเสริมสร้างพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กร่วมกับ ศงป.
2
ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับโรงแรมรามาการ์เด้นส์
3
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท พี.เอส.วี.เอ็มไพร์ จำกัด
2
ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ถูกคุม ผู้พ้นโทษ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดร่วมกับกรมคุมประพฤติ
1
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดตั้งโรงเรียนในสถานประกอบกิจการร่วมกับองค์การค้าของคุรุสภา กรมการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทรัพยากรบุคคลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
1
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง
1
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือร่วมกับหอการค้าไทย
2
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการพันธกิจและทรัพยากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายยุค ICT ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมอาชีวศึกษา และสถาบันไทย-เยอรมัน
1
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงานร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครอง กรมการศึกษานอกโรงเรียน มสธ. และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ร่วมกับกรมที่ดิน
1
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างผู้ประกอบอาชีพอิสระสาขาอาหารไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร
1
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยเพื่อการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข
1
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง
5
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาแรงงานสาขาผู้อนุบาลร่วมกับสภากาชาดไทย
4
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 20 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2545 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงานร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
4
ข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงานร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน และ มสธ.
5
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1
ข้อตกลงการร่วมดำเนินงานเพื่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
1
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ร่วมกับสถาบันยานยนต์
1
บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ สภาอุตสาหกรรมฯ
3
ข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อการสร้างงานร่วมกับธนาคารออมสิน
2
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2544 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
5
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมกับบริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
2
บันทึกความเข้าใจร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกองบัญชาการทหารสูงสุด
2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทรพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจบริการในสถานีบริการนำ้มันร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
5
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท บิทไว้ส์ จำกัด
3
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างเทคนิคร่วมกับบริษัท รีเทลลิงค์ ไทยแลนด์ จำกัด
1
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจส่นตัวของเกษตรกรร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานบริการสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2543 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาช่างก่อสร้างร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด
2
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมพนักงานหลักสูตรช่างสีรถยนต์ ร่วมกับบริษัท บุญผ่องแอชฟอร์ด จำกัด
1
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแปรูปผลผลิตทางเกษตร ร่วมกับคีนัน และม.เกษตร
2
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิคสำหรับผู้พิการ ร่วมกับคีนัน และโรงเรียนมหาไถ่
1
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียและอีก 2 หน่วย
3
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพประจำจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ทางวิชาการร่วมกับจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และคีนัน
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
3
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2542 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกิจการผลิตเครื่องเรือนไทยร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน
2
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับองค์การสวนสัตว์
4
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมการแต่งผมและเสริมความงามแห่งประเทศไทย
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท บิทไวส์ จำกัด
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจส่วนตัวร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคีนัน สวทช.
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับกรมคุมประพฤติ
1
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
3
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย
2
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียและอีก 2 หน่วย
1
รายการที่ 1 - 14 จากทั้งหมด 14 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2541 จำนวนดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือร่วมกับบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8
ข้อตกลงความร่วมมือสำหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมการเชื่อมโลหะ
5
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือร่วมกับกรุงเทพมานคร
1
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมกับบริษัท ออโต้อัลลายด์แอนช์ (ประเทศไทย) จำกัด
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
2
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่ม
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย
1
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจขนาดย่อมร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี
3
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ

ข้อตกลงความร่วมมือปี พ.ศ.2539 จำนวนดาวน์โหลด
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการฝึกอบรมตามความต้องการของนายจ้าง หลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด
4
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการฝึกเตรียมเข้าทำงานหลักสูตรเจียระไนเพชรร่วมกับบริษัท สยามสตาร์ จำกัด และ บริษัทไทย-เบลเยี่ยมอุตสาหกรรม จำกัด
3
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือร่วมกับกระทรวงกลาโหม
2
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ