ข่าว หน้าแรก > ข่าวสัมมนา
Share
ข่าวสัมมนา
 

หัวข้อข่าว
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 27/08/2562
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
กลุ่มงานสถิติและประเมินผล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
ว้นที่ข่าว : 29/08/2560
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.60 กลุ่มงานสถิติและประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 จังหวัดกาญจนบุรี
ว้นที่ข่าว : 22/08/2560
การประชุมกลุ่มภารกิจในการเสนอกรอบโครงการ/กิจกรรมตามร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 09/08/2560
เมื่อวันที่ 7 ส.ค.60 กลุ่มงานสถิติและประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 จังหวัดสระแก้ว
ว้นที่ข่าว : 07/08/2560
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.60 กลุ่มงานสถิติและประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 จังหวัดเชียงราย
ว้นที่ข่าว : 03/08/2560
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.60 กลุ่มงานสถิติและประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 จังหวัดนครพนม
ว้นที่ข่าว : 24/07/2560
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 17/07/2560
การสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเชื่อมโยง มิติ Function - Agenda - Area สู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 23/06/2560
มอบนโยบายและประชุมกรอบแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
ประชุมมอบนโยบายและวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายในปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 01/02/2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ว้นที่ข่าว : 25/02/2558
รับจำนวนจำกัด เชิญอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ว้นที่ข่าว : 27/10/2557
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครฝึกอบรม คอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 27/10/2557
ข่าวฝึกอบรม10/09/2557
ว้นที่ข่าว : 10/09/2557
จังหวัดลำปาง จัดงาน "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ" ( 28-29 ก.ค 57)
ว้นที่ข่าว : 28/07/2557
รายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ