หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานของ สนพ.ชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบหารือกับนางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) โดยเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562