หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ


นางจิรวรรณ สุตสุนทร
ชื่อ - นามสกุล : นางจิรวรรณ สุตสุนทร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา

- ประวัติการศึกษา

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  (เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการทำงาน

-เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-