ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน กองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562
802
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน งบบุคลากรเเละสวัสดิการ จำนวนดาวน์โหลด
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ว 376
43
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ว 291
81
ซ้อมความเข้าใจแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผูป้่วยนอก ว 200
90
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ว 127
74
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ว 84
88
Mobile applicaton
66
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย ว 39
34
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน ว 449
83
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณาสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม ว 372
81
คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
46
แบบบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
45
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
47
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
86
กำหนดให้คลินิกทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว94)
91
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว76)
71
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (ว74)
79
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(ว33)
104
หลักเกฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(ว34)
1112
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
116
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว 22)
102
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 33 รายการ

กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน พัสดุ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
16
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
44
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
84
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 185 ขอแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม
77
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
78
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใข้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
97
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 122 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
106
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
95
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
87
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
106
หลักเกณฑ์เเละขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
112
เเนวทางการปฎิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
114
คู่มือกรปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online
100
การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
105
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
101
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
218
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
122
การจ้างเอกชนดำเนินงาน
464
การยกเว้นค่าปรับให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
97
หารือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 ข้อ 59 (ค่าบริการกำจัดปลวกของส่วนราชการ)
134
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 65 รายการ

กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน การเงินบัญชี จำนวนดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณ๊ส่งคืนเงินฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
43
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture:EDC) 31 ก.ค.60
69
รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online 27มี.ค.60
95
วิธีเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS ลว 27 มี.ค60
85
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน ลว 25 ม.ค.60
86
วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS ลว 17 ต.ค.59
86
วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ลว 20 ก.ย. 59
67
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online ลว 13 ก.ย. 59
88
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินเเละการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551
108
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
110
ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552)
109
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
123
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด จำนวนดาวน์โหลด
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/ว 394 ลว 18 ธ.ค.2557
476
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

เเนวทางการตรวจสอบภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน จำนวนดาวน์โหลด
เเนวทางการตรวจสอบภาษี ณ ที่จ่ายของบุคคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
380
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ