หน้าแรก > โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 

โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักผู้ตรวจราชการกรม

นายวิชัย ผิวสอาด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรม

นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรม

นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรม

 

งานบริหารทั่วไป

นางสาวรินรดา ใคร่ครวญ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นางกัญชนาพันธุ์ เหงากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 

 

 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจราชการ

นายพุฒิพัฒน์ พลสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

(นายวิชัย ผิวสอาด)

 

นายทศพร ปานสอน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

(นายชาคริตย์ เดชา)

 

นายสุรศักดิ์ ขามรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

(นายวิรัช คันศร)

 

นางสาวณัฐมนฑกานต์ จิตจำนงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

(นายสง่า วงศ์ษาพาน)