หน้าแรก > โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 

โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักผู้ตรวจราชการกรม

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรม

นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรม

นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรม

นางวราวรรณ ภาปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกรม

 

งานบริหารทั่วไป

นางสาวรินรดา ใคร่ครวญ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นางกัญชนาพันธุ์ เหงากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 

 

 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจราชการ

นายณพธรรม กิ่งแก้ว พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

(นายประทีป ทรงลำยอง)

 

นายพุฒิพัฒน์ พลสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

(นายวิชัย ผิวสอาด)

 

นายภูริณัฐ นารถสุรินทร์ นิติกร

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

(นายชาคริตย์ เดชา)

 

นายสุรศักดิ์ ขามรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

(นายวิรัช คันศร)

 

นางสาวนฤทัย พัฒนาพาณิชย์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

(นางวราวรรณ ภาปราชญ์)