หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม


นายประทีป ทรงลำยอง
ชื่อ - นามสกุล : นายประทีป ทรงลำยอง

ตำแหน่ง : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา

-ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-