ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ จำนวนดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ
48
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

Older Person Caregiver จำนวนดาวน์โหลด
Older Person Caregiver
117
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวนดาวน์โหลด
DSD application form
100
Registration form for entrepreneur/business operator
73
The Skill Development Promotion Committee Announcement
113
Skill Development Promotion Act 2557
118
Ministerial Regulation
78
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ

การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
937
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

Tax Reduction Procedure under Skill Development Promotion Act B.E. 2545 (2002) จำนวนดาวน์โหลด
Tax Reduction Procedure under Skill Development Promotion Act B.E. 2545 (2002)
178
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

การจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1783
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

การเบิกค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ จำนวนดาวน์โหลด
การเบิกค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ
10
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จำนวนดาวน์โหลด
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
66
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ