ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
การโต้ตอบหนังสือราชการ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวนดาวน์โหลด
International Labour Organization องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
991
คู่มือการเดินทางไปราชการต่างประเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อประกอบการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
1415
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ จัดทำ Passport และ VISA จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
การสมัครรับทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
การขออาสาสมัครชาวต่างประเทศมาปฏิบัติงาน จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
Power Point Presentation จำนวนดาวน์โหลด
Productivity Enhancement Programme
93
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
National Skill Standard จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา PLC
389
Older Person Caregiver
271
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
ภารกิจกรมในภาพรวมกับการเชื่อมโยงงานด้านต่างประเทศ จำนวนดาวน์โหลด
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
171
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
การป้องกันการทุจริต จำนวนดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
137
การป้องกันการทุจริต
216
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ