ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ว้นที่ข่าว : 27/04/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญขอสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
ว้นที่ข่าว : 27/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 203/2563
ว้นที่ข่าว : 27/04/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 202/2563
ว้นที่ข่าว : 24/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮย 2325 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/04/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 200/2563
ว้นที่ข่าว : 24/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/04/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 201/2563
ว้นที่ข่าว : 24/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/04/2563
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์รองรับการดำเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ 2
ว้นที่ข่าว : 23/04/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 199/2563
ว้นที่ข่าว : 23/04/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/04/2563
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 23/04/2563
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) ครั้งที่ 2
ว้นที่ข่าว : 21/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/04/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 197/2563
ว้นที่ข่าว : 21/04/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 941 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 21/04/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 198/2563
ว้นที่ข่าว : 21/04/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 196/2563
ว้นที่ข่าว : 20/04/2563
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 3,099 รายการ