ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้างเลขที่ 305/2563
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบปกและถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 304/2563
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 80 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 297/2563
ว้นที่ข่าว : 05/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/08/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/08/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 299/2563
ว้นที่ข่าว : 05/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาผู้ควบคุมเครื่องมือวัดความหยาบผิว ระดับ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างดำเนินการจัดหาสถานที่พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/08/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 294/2563
ว้นที่ข่าว : 04/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 04/08/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 295/2563
ว้นที่ข่าว : 04/08/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,269 รายการ