ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อเลขที่ 270/2563
ว้นที่ข่าว : 10/07/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 10/07/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 10/07/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 268/2563
ว้นที่ข่าว : 09/07/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 09/07/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขานักดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ ๒
ว้นที่ข่าว : 08/07/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 267/2563
ว้นที่ข่าว : 03/07/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 154 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 03/07/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อม่านม้วนพร้อมติดตั้ง
ว้นที่ข่าว : 02/07/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว แนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางสื่อโทรทัศน์
ว้นที่ข่าว : 02/07/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 266/2563
ว้นที่ข่าว : 01/07/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำวุฒิบัตร จำนวน 400 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 01/07/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 264/2563
ว้นที่ข่าว : 30/06/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/06/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 265/2563
ว้นที่ข่าว : 30/06/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/06/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 263/2563
ว้นที่ข่าว : 29/06/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประดับและตกแต่งสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/06/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 261/2563
ว้นที่ข่าว : 26/06/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 260/2563
ว้นที่ข่าว : 26/06/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,196 รายการ