หน้าแรก > วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ
 

นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ กระทรวงแรงงาน

 

วิสัยทัศน์


แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ

 • พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
 • จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
 • เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
 • พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและสาธารณภัย

*****************************************************************************************************************

นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ของกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนากำลังแรงงานให้มีผลิตภาพ และมีอาชีพที่เหมาะสม

พันธกิจ

 • พัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือก้าวทันเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
 • พัฒนากำลังแรงงานให้มีองค์ความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ
 • สร้างโอกาสและทางเลือกในการมีงานทำของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมีงานทำทั้งในระบบและนอกระบบ
เสริมสร้างศักยภาพแรงงานรองรับภาคการผลิตและบริการ

***************************************************************************************************************

นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์


กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล (Workforce with world class competency)

พันธกิจ

 • ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
 • พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
 • พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพื่อผลิตภาพและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

ค่านิยมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก
 • ใฝ่เรียนรู้
 • มีจิตบริการ
 • สานสร้างเครือข่าย

***************************************************************************************************************

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ของกองวิเทศสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยได้พัฒนาฝีมือทัดเทียมกับนานาประเทศ

พันธกิจ

ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

การส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ

ค่านิยมกองวิเทศสัมพันธ์

 1. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก
 2. ใฝ่เรียนรู้
 3. มีจิตบริการ
 4. สานสร้างเครือข่าย