หน้าแรก > เกี่ยวกับหน่วยงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

กองวิเทศสัมพันธ์ (International Cooperation Division)

 

สังกัด : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 14000

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2245 1829, 0 2643 6037

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 907, 909

E-mail : anurat@dsd.go.th

https://www.facebook.com/icd.dsd.mol

กองวิเทศสัมพันธ์ เป็นกองที่ จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแยกออกจากฝ่ายประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จัดตั้งวันที่ 18 พฤษภาคม 2552