หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรมของกองวิเทศสัมพันธ์
 
หัวข้อเรื่อง ปฏิทินกิจกรรมของกองวิเทศสัมพันธ์
รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/สถานที่

1

24 ก.ค. -        6 ส.ค. 59

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Competency Skill Standard ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT

-กลุ่มประเทศ IMT-GT

ณ จังหวัดสงขลา

2

27 ก.ค. 59

การประชุมหารือทิศทางและแผนการการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- สถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (ITE)

- นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ

- กองแผนงานและสารสนเทศ  และกองวิเทศสัมพันธ์

ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3

15 – 26

ส.ค. 59

การฝึกอบรมครูฝึกและผู้ทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานกัมพูชา

-ครูฝึกและผู้ทดสอบจากประเทศกัมพูชา

ณ สพน. เชียงแสน

4

18 – 19

ส.ค. 59

การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา

- TICA, DSD ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา กระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพประเทศกัมพูชา ณ ประเทศกัมพูชา

5

2 -4

ก.ย. 59

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)
ปีงบประมาณ 2559 และสำรวจความต้องการของสถานประกอบการในการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560

กองวิเทศสัมพันธ์

ณ จังหวัดกาญจนบุรี

6

23 ต.ค. –     2 พ.ย. 59

การฝึกอบรมร่วมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

(ASEAN-Japan HRD Collaboration Training Course)

-กลุ่มประเทศ CLMV

ณ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

 

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
22 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
2 พฤศจิกายน 2559