หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ตารางการปฏิบัติงาน (การสอนภาษาอังกฤษ) ของกองวิเทศสัมพันธ์
 
หัวข้อเรื่อง ตารางการปฏิบัติงาน (การสอนภาษาอังกฤษ) ของกองวิเทศสัมพันธ์
รายละเอียด

            กำหนดการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญชาวฟิลิปปินส์ (การสอนภาษาอังกฤษ)

 

 

หน่วยงาน

ช่วงเวลา

สำนักอธิบดี และสำนักผู้ตรวจราชการกรม

20-22 เมษายน 2559

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

29 เมษายน 2559

กลุ่มกฎหมาย

19 พฤษภาคม 2559

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

23-25 พฤษภาคม 2559

สำนักเลขานุการกรม

30-31 พฤษภาคม 2559

กองแผนงานและสารสนเทศ

28-29 มิถุนายน 2559

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

1 กรกฎาคม 2559

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

4-8 กรกฎาคม 2559

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

11-13 กรกฎาคม 2559

กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

21-22 กรกฎาคม 2559

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

25-29 กรกฎาคม 2559

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

1-5 สิงหาคม 2559

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

8-9 สิงหาคม 2559

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง

10-11 สิงหาคม 2559

กองคลัง

15-17 สิงหาคม 2559

กลุ่มตรวจสอบภายใน  

18 สิงหาคม 2559

*ศูนย์ กทม  /  ศูนย์สมุทรสงคราม

22-26 สิงหาคม

กองการเจ้าหน้าที่

29-31 สิงหาคม 2559

**พบผู้บริหารส่วนกลางเพื่อให้ผู้บริหารซักซ้อมการนำเสนอภารกิจกรม

1-7 กันยายน 2559

กองประชาสัมพันธ์

8-9 กันยายน 2559

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15-16 กันยนยน 2559

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
30 กันยายน 2559