หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในของกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ควบคุมภายใน

เอกสารระบบมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงาน ของกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน


ว้นที่ข่าว : 02/04/2563
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด