หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฝึกอบรมการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บุญฟู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก (นายนที ราชฉวาง) เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมขยายผลให้แก่ผู้ประกอบการ และช่างซ่อม/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการ RAC NAMA โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ GIZ


ว้นที่ข่าว : 17/02/2563