หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฎิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฎิบัติหน้าที่และการบริหารหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด


ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด