ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กองวิเทศสัมพันธ์

ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 14000

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2245 1829, 0 2643 6037

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 907, 909

ฝ่ายประสานความร่วมมือทวิภาคี

E-mail : anurat@dsd.go.th

https://www.facebook.com/icd.dsd.mol