หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0403/ว 00703 ลว. 25 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ
 
หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0403/ว 00703 ลว. 25 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ
รง 0403/ว 00703  ลว. 25 มกราคม 2560 
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
 
เพื่อเป็นมาตรฐานและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งคัด
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว
 
 

ไฟล์ 1 : รง 0403-ว00703 (ลว 25 มค 2560).pdf

ไฟล์ 2 : ประกาศเจตจำนงและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน.pdf