โครงสร้างบุคลากรทุกหน่วยงาน ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
โครงสร้างบุคลากรทุกหน่วยงาน ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

  หน่วยงานส่วนกลาง                                                                                                                                                                                          
   สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก                              กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   กลุ่มงานกฎหมาย
  สำนักงานเลขานุการกรม   กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
  กองแผนงานและสารสนเทศ   กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
  กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ   สำนักผู้ตรวจราชการกรม
  กองคลัง   สำนักรับรองความรู้ความสามารถ
  กองการเจ้าหน้าที่   ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน   กองประชาสัมพันธ์
  กองวิเทศสัมพันธ์                    

 

   หน่วยงานส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                              
   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (จังหวัดสมุทรปราการ)      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 (จังหวัดอุบลราชธานี)
      ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพ(ศูนย์วัดธาตุทอง)                         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
    สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 (จังหวัดสุพรรณบุรี)     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี      
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 (จังหวัดนครสวรรค์ )
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี      ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 (จังหวัดชลบุรี)     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง      
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 (จังหวัดพิษณุโลก)
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 (จังหวัดราชบุรี)      
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 (จังหวัดลำปาง)
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร      ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาณจนบุรี     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 (จังหวัดนครราชสีมา)      
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์      
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 (จังหวัดขอนแก่น)     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร      
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (จังหวัดสงขลา)
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา
          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส
          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง