ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
e-mail ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของภาครัฐ (http://login.mail.go.th)
Facebook กองการเจ้าหน้าที่ Facebook กองการเจ้าหน้าที่-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โปรแกรมพิมพ์รายงานการลงเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ จากระบบสแกนลายนิ้วมือ โปรแกรมพิมพ์รายงานการลงเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ จากระบบสแกนลายนิ้วมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กองการเจ้าหน้าที่ (เดิม) กองการเจ้าหน้าที่ (เดิม)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ