ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
ว้นที่ข่าว : 20/06/2562
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ว้นที่ข่าว : 09/06/2560
รง 0403/ว0194 (ลว 23/ม.ค./2560) เรื่อง เผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 24/01/2560
การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 28/11/2559
หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว 14323 ลว. 14 ต.ค. 2559
ว้นที่ข่าว : 18/10/2559
ประกาศ ก.พ.ค. เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ว้นที่ข่าว : 19/09/2559
กระทรวงแรงงานได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
ว้นที่ข่าว : 16/09/2559
หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ คค 0801.2/2476 ลว 11 สิงหาคม 2559 แจ้งความประสงค์รับโอนข้าราชการ
ว้นที่ข่าว : 30/08/2559
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 0038 ลงวันที่่ 18 สิงหาคม 2559
ว้นที่ข่าว : 30/08/2559
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร \"การประเมินโครงการลงทุน\" รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 30/08/2559
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคลที่ 0415/ว2714 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2559
ว้นที่ข่าว : 10/08/2559
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 (ลงข่าว ณ. วันอังคารที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2559)
ว้นที่ข่าว : 22/07/2559
แบบสอบถาม"การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"
ว้นที่ข่าว : 15/07/2559
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum
ว้นที่ข่าว : 05/07/2559
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 และ ครั้งที่ 2/2559 และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ
ว้นที่ข่าว : 08/06/2559
ผลการคัดเลือกผู้แทน กสจ. ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 08/06/2559
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0415/ว06965 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ว้นที่ข่าว : 18/05/2559
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 25/03/2559
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะต้องเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2559 และ 2560
ว้นที่ข่าว : 21/03/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 120 รายการ