หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ติวเพื่อนบ้าน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) สาขาการพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ ผู้เข้ารับการฝึกเป็นบุคลากรภาครัฐ/เอกชน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 23 คน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 10 คน รวม 33 คน การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ


ว้นที่ข่าว : 01/08/2562