หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

บำเหน็จตกทอด

 
     ด้วยมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต 
 
     กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนให้ข้าราชการ และผู้รับบำนาญทราบตามไฟล์ที่แนบ
 
     ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
 

ว้นที่ข่าว : 20/06/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เอกสารแนบ 1 ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เอกสารแนบ 2 ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เอกสารแนบ 3 ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เอกสารแนบ 4 ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เอกสารแนบ 5 ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เอกสารแนบ 6 ดาวน์โหลด