หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงแรงงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จึงขอให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งดำเนินการ ดังนี้ 

1.จัดทำแบบแสดงข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

2.จัดทำแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

3.จัดทำแบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

4. จัดทำแบบแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

5. จัดส่งเอกสารตามข้อ 1 - 4 จำนวน 9 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 8 ชุด) และหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด ด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. 


ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
ไฟล์แนบ ::หนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ประกาศฯ ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::แบบแสดงข้อมูลบุคคล ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::แบบข้อวิสัยทัศน์ ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการฯ ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::แบบแสดงผลงานสำคัญ ดาวน์โหลด