หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล


นางพลาพร รัตนปริคณน์
ชื่อ - นามสกุล : นางพลาพร รัตนปริคณน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

วัน/เดือน/ปีเกิด : ../../....

ประวัติการศึกษา

วุฒิที่ใช้บรรจุ : ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วุฒิสูงสุด : MASTER OF SCIENCE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, TROY STATE UNIVERSITY, The United Stated Of Americaประวัติการทำงาน

1 ก.พ. 2532  บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 3   สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ   

1 ก.พ. 2534  พนักงานคุมประพฤติ 4 สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ 

1 ธ.ค. 2534  โอนไปสังกัดกรมแรงงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 4

15 มี.ค. 2535  ปรับปรุงส่วนราชการใหม่ ไปสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 4  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง

1 มิ.ย. 2537  นักวิชาการฝึกอาชีพ 4   สถาบันพัฒนาบุคลากรฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

1 ต.ค. 2537  นักวิชาการฝึกอาชีพ 5 กลุ่มงานพัฒนาเทคนิคการสอนและการจัดการ  สถาบันพัฒนาบุคลากรฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

13 มี.ค. 2541  เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6 งานส่งเสริมและเผยแพร่  ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน  กองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

27 เม.ย. 2541  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6  กองวิชาการและแผนงาน  (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์)

8 พ.ย. 2547  นักวิชาการฝึกอาชีพ 6ว  ฝ่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน  กองแผนงานและสารสนเทศ

31 มี.ค. 2549  นักวิชาการฝึกอาชีพ 7ว  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและการแข่งขัน  สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

22 ส.ค. 2550  นักวิชาการฝึกอาชีพ 7ว  กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึก  สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

24 มี.ค. 2554  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  สำนักงานเลขานุการกรม

29 ก.ย. 2554  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึก  สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

22 ก.ค. 2559  หัวหน้าฝ่าย (นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ) ฝ่ายโครงการความช่วยเหลือ กองแผนงานและสารสนเทศ (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์)

29 พ.ย. 2560 ถึงปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น)  กองบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2557 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2554 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2549 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2542 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2539 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2537