หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf ที่ รง 0402/ว05191 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 42 39 16/07/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 5 5 09/07/2563 ดาวน์โหลด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf ที่ รง 0402/ว 04585 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 84 80 17/06/2563 ดาวน์โหลด
การเตรียมความพร้อมบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี pdf ที่ รง 0402/ว04591 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปผีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน 57 53 17/06/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 33 25 09/06/2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเวียน pdf ที่ รง 0402/ว 04214 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1206 1200 02/06/2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเวียน pdf ที่ รง 0402/ว 04213 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 446 441 02/06/2563 02/06/2563 ดาวน์โหลด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf ที่ รง 0402/ว 03925 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใชจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 153 149 18/05/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 21 19 12/05/2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลกิจกรรมย่อย pdf ที่ รง 0402/ว 0509 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2563 1859 1808 21/04/2563 22/04/2563 ดาวน์โหลด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf ที่ รง 0402/ว03282 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 167 152 17/04/2563 ดาวน์โหลด
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf ที่ รง 0402/ว0207 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 97 61 16/04/2563 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 626 รายการ