หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf รง 0402/ว 00380 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 44 40 21/01/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 12 9 09/01/2563 ดาวน์โหลด
การเตรียมความพร้อมบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี pdf รง 0402/ว12358 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 24563 352 330 27/12/2562 27/12/2562 ดาวน์โหลด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf ที่ รง 0402/ว 12021 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 126 119 24/12/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 25 18 09/12/2562 ดาวน์โหลด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี pdf รง 0402/ว 10787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 138 123 20/11/2562 ดาวน์โหลด
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ pdf ที่ รง 0402/ว10933 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 55 38 20/11/2562 ดาวน์โหลด
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 27 17 12/11/2562 ดาวน์โหลด
การจัดทำคำของบประมาณ pdf รง 0402/ว 1347 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 209 196 11/11/2562 ดาวน์โหลด
แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS pdf รง 0402/ว 1315 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS และขอให้จัดส่งรายงานการเงิน รายงานการกระทบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 787 782 31/10/2562 01/11/2562 ดาวน์โหลด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี pdf รง 0402/ว09684 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 145 130 17/10/2562 ดาวน์โหลด
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ pdf ที่ รง 0402/ว 1176 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรืองการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 161 144 16/10/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 607 รายการ