หน้าแรก > วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ค่านิยม / อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ค่านิยม / อำนาจหน้าที่
 

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์ข้อมูลการคลัง เชี่ยวชาญระเบียบ ยึดหลักความถูกต้อง บริการด้วยใจ

 

พันธกิจ

บริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุด้วยระบบ GFMIS เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านงานคลัง

เป็นที่ปรึกษาด้านระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง

 

ค่านิยม

มีคุณภาพด้านงบประมาณ ได้มาตรฐานการบัญชี บริหารงานพัสดุอย่างโปรงใส มีวินัยดีด้านการเงิน ความถูกต้องงานการคลัง

 

 

อำนาจหน้าที่

                    กองบริหารการคลัง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

             (๑) การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี การขออนุมัติเงินประจำงวดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

             (๒) วางแผนในการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่าย งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ

             (๓) รับผิดชอบงานรับจ่ายเงินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

             (๔) จัดทำบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของ   ทางราชการ จัดทำฎีกาและวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

             (๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับมอบหมาย

             กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไดมีคำสั่งที่ ๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง โอนภารกิจและอำนาจหน้าที่ โดยให้โอนอัตราข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่เกี่ยวกับการวางแผนในการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่าย มาสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

            กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไดมีคำสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โอนภารกิจและอำนาจหน้าที่ โดยให้โอนภารกิจ อำนาจหน้าที่ งบประมาณ และวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการวางแผนในการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่าย และโอนอัตราข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนในการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่าย มาสังกัดกองคลัง