หน้าแรก > ประวัติกองบริหารการคลัง
ประวัติกองบริหารการคลัง
 

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 61 ก วันที่  22 กรกฎาคม 2559 แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้ตั้งกองบริหารการคลัง อยู่ในข้อ 3(2)

เรื่อง ตั้งกองบริหารการคลัง

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 มิได้กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคลังฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง แต่เนื่องจากภารกิจของหน่วยงานคลัง ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนด้านการเงินและงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีปริมาณและคุณภาพสูงเทียบเท่าหน่วยงานระดับกอง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารด้านการเงินและงบประมาณของกรมเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้ตั้งกองคลังเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองขึ้นเป็นการภายใน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานคลังของกรม ตั้งแต่การวิเคราะห์จัดทำแผนงประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ โดยแบ่งงานภายในเป็น 6 ฝ่าย  คือ

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายงบประมาณ

3. ฝ่ายตรวจสอบ

4. ฝ่ายเบิกจ่ายและเงินเดือน

5. ฝ่ายบัญชี

6. ฝ่ายพัสดุ