หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน (เป้าหมายการเบิกจ่าย).pdf 1,382 KB .pdf 124 ดาวน์โหลด
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่าบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดื... 1,264 KB .pdf 106 ดาวน์โหลด
เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท... 1,818 KB .pdf 53 ดาวน์โหลด
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (หน่วยงานภูมิภา... 5,042 KB .pdf 93 ดาวน์โหลด
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง).pdf 935 KB .pdf 50 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ