ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายนิวัฒน์ - อัศเวศน์ 13 ธันวาคม 2536 - 20 มีนาคม 2537 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นายสมัคร - คงตะแบก 21 มีนาคม 2537 - 7 มีนาคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
ว่าง - ว่าง 8 มีนาคม 2542 - 27 ตุลาคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นายธนัติ - ศรีนา 28 ตุลาคม 2542 - 15 กันยายน 2545 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นายสังขดิษฐ์ - สาลี 16 กันยายน 2545 - 28 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นายสงกรานต์ - สุกุมารพันธ์ 28 พฤศจิกายน 2547 - 13 มิถุนายน 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นายไชยนรินทร์ - ฟ้าภิญโญ 14 พฤษภาคม 2550 - 8 พฤศจิกายน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นายไพโรจน์ - ชาติศิริ 9 พฤศจิกายน 2552 - 1 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นายอรรถพล - สุวัธนเดชา 2 กรกฎาคม 2555 - 27 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นางจุฬาลักษณ์ - วงศ์ปรีชากร 28 ตุลาคม 2556 - 29 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นางวันดี - หุ่นเจริญ 6 มิถุนายน 2559 - 30 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดชุมพร
นางชมพร - โล่ห์วัชรินทร์ 6 มิถุนายน 2559 - 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
นายชาญวิทย์ - กองทอง 23 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2561 ผู้อำนายการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
นายพงษ์ศักดิ์ - โพธินาม 14 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
 


รายการที่ 1 - 14 จากทั้งหมด 14 รายการ