หน้าแรก > โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร

       หน้าที่ความรับผิดชอบ

               1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ประชากรวัยทำงาน เพื่อให้เข้าสู่แรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพของตนเองในสาขาช่างที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับต้น ระดับกลาง

               และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีระดับสูงขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบ
               2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างต่าง ๆ ที่ดำเนินการฝึก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานใน 

               พื้นที่รับผิดชอบ

               3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งการบริหารงานดังนี้

       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ

               1. การรับ ส่งหนังสือ
               2. จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ เบิกจ่ายเงิน ของวดเงิน และรายงานการใช้จ่ายเงิน
               3. การจัดซื้อ จัดจ้างและตรวจรับ เก็บรักษา และเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
               4. ดูแลอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
               5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ

               1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อวางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่ จัดทำแผนงานโครงการ ติดตามผลและประเมินผลการ

               ดำเนินการต่าง ๆ จัดทำแผนงานประจำปี และแผนงานเพื่อจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ
               2. ประสานงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ในการวางแผนการรับสมัคร  เตรียมสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ รับมอบตัว ลงทะเบียน คุมทะเบียน

               ผู้รับการฝึก ออกหนังสือรับรองและวุฒิบัตร แนะแนวและแก้ไขปัญหาผู้รับการฝึก
               3. ประสานงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งผู้รับการฝึกเข้าฝากฝึกในกิจการ

               ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อฝึกยกระดับฝีมือให้แก่ลูกจ้างในสถาน ประกอบการ ประสานการฝึกอาชีพให้ประชาชนในชนบท  และร่วมตรวจเยี่ยม

               ผู้รับการฝึกในขณะฝากฝึกในกิจการ
               4. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

               และงานที่เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
               5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การเก็บเงินสมทบ การให้กู้ยืม
               6. งานประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
               7. ให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และประสานงานในการจัดหางานให้แก่ผู้รับการฝึกเมื่อจบฝึก
               8. ประสานงานเกี่ยวกับเงินทุนช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึก
               9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       ฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพกำลังแรงงาน 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ

               1. ศึกษา และพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึก หลักสูตร กระบวนการและวิธีการฝึกให้สอดคล้องกับการฝึกอบรมในเขตพื้นที่
               2. ดำเนินการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ฝึกช่างฝึกหัด ฝึกอาชีพในชนบท ฝึกยกระดับฝีมือตามความต้องการของตลาดแรงงาน และฝึกตามคำขอของ

               สถานระกอบการ และหน่วยราชการ ตลอดจนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ ทางด้านช่าง โดยครอบคลุม 4 สาขาช่างหลักได้แก่ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า

               และอิเล็กทรอนิกส์ และช่างก่อสร้าง
               3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ฝึก ผู้รับการฝึก พร้อมทั้งประเมินผลการฝึกของผู้ทำหน้าที่ฝึกและผู้รับการฝึก
               4. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ หน่วยทหาร ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
               5. จัดทำรายการวัสดุ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
               6. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน
               7. ตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกในขณะฝากฝึกในกิจการ
               8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
               9. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การทดสอบพิเศษ
               10. งานแข่งขันฝีมือแรงงาน
               11. งานโครงการพิเศษ
               12. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน
               13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง