หน้าแรก > วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

กระทรวงแรงงาน


วิสัยทัศน์

       แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

       - พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

       - จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

       - เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

       - พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและสาธารณภัย


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


วิสัยทัศน์

       กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล

       (Workforce with world class competency)

พันธกิจ

       - ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยได้มาตรฐานสากล

       - พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล

       - พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน

       - พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

ประเด็นยุทธศาสตร์

       - การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

       - การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษกิจ


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร


วิสัยทัศน์

       พัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

       - ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือกำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือ

       - ส่งเสริมและพัฒนากำลังแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

       - ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน

       - ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

       - การพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

       - การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ