หน้าแรก > ประวัติและความเป็นมา
ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

        จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เร่งพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ  เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคม ที่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางการแข่งขันและร่วมมือกันได้อย่างเหมาะสม ทัดเทียม จากอดีตถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของงานด้านแรงงานเสมอมา

        เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508  มีการจัดตั้งกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักทางด้านการ จัดหางาน การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอาชีพ  ในช่วง พ.ศ. 2511 มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นโดยให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับ กองพัฒนาอาชีพ จนกระทั่ง พ.ศ. 2516 ได้มีพระราชกฤษฎีกาฯ เปลี่ยนกองพัฒนาอาชีพเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่าง พ.ศ. 2517-2534 ได้มีการขยายการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในภูมิภาคอีก 8 แห่ง คือ ที่จังหวัดราชบุรี ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น สงขลา นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี และยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขึ้นด้วยอีก 2 แห่ง  คือ ที่จังหวัดปัตตานี และชัยภูมิ เพื่อขยายบริการการฝึกอาชีพให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่มากขึ้น

          พ.ศ. 2535  คณะรัฐมนตรีมีมติยุบส่วนราชการ กรมแรงงาน  พร้อมกับมีการจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  และรัฐบาลได้เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยได้ก่อสร้างศูนย์พัฒนา ฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ณ เลขที่219 ม.10 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร  บนเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน  และเริ่มดำเนินการให้บริการฝึกอาชีพ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2537  เป็นศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้โครงการเงินกู้ ADB.

            พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น  โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

       พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการใหม่ โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหมดตามบทบาท ภารกิจ ซึ่งทำให้มีกระทรวงเพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกแยกออกเป็น 2 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สังกัดกระทรวงแรงงาน  และรับผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ เช่นเดิม.

พ.ศ.2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

 

ภารกิจและความรับผิดชอบ

ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ประชากรวัยทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือและมีทัศนคติที่ดี ที่พร้อมจะทำงานในฐานะ แรงงานฝีมือระดับต้น

ฝึกยกระดับฝีมือให้กับแรงงานที่ทำงานอยู่แล้วในตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะฝีมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างต่างๆ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาค โดยประสานภาครัฐ เอกชน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ทุก 2 ปี เพื่อส่งผู้ชนะเลิศเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ และ นานาชาติต่อไป เป็นการสร้างส่งและยกระดับฝีมือแรงงาน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

 

สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร

219 หมู่ที่ 10 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86120

219 M.10 T'thayang A.Mueangchumphon P.Chumphon 86120

โทรศัพท์ 077-553-009

โทรสาร 077-553-008

เว็บไซต์ ้http://www.dsd.go.th/chumphon

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

นายไพโรจน์  อินทสาขา  pairot@hotmail.com

นายจตุพล  คงมาก          communitt@gmail.com