หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เดินหน้าพัฒนา SME 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

วันที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร โดยนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  (ดร.นงเยาว์ เมืองดี) เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกในสถานประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 2 ณ บริษัทไพฑูรย์สะพลี  จำกัด อ.ปะทิว จ.ชุมพรโดยศึกษากระบวนการทำงานไลน์การผลิต เพื่อนำข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ความสูญเสียในกระบวนการผลิต หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และกำหนดแผน 


ว้นที่ข่าว : 23/01/2562