หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร


นายชาญวิทย์ กองทอง
ชื่อ - นามสกุล : นายชาญวิทย์ กองทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

วัน/เดือน/ปีเกิด : 19 เมษายน 2501

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2525 ปริญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ปี พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ประวัติการทำงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖