หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร


นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม
ชื่อ - นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

วัน/เดือน/ปีเกิด : 22 กรกฎาคม 2515

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-