ส่งมอบเช็คเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
...
...
...

 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายบำรุง จามีกรรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้ ลงนามทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบเช็คเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย 0% ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย โดยมีนายเจริญชัย แย้มแขไข กรรมการบริษัท และนางเพ็ญพร คำเทพ เป็นผู้รับมอบ โดยมีเป้าหมายจะนำเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ ตามแผนฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป


ว้นที่ข่าว : 21/8/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ