เปิดฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 24/2562 สาขา การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 30 ชั่วโมง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันป่าบง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 1/7/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ