นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

คำสั่ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  ที่ 046/2561 เรื่อง นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน