หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจ
 

วิสัยทัศน์

 • เป็นผู้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานเครื่องประดับและอัญมณี ส่งเสริมเครือข่าย พัฒนาฝีมือแรงงานและบุคลากรสู่มืออาชีพ

 

พันธกิจ

 1. 1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทย

 2. 2.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเครื่องประดับและอัญมณีให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 3. 3.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 4. 4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานและบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. 1.การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

 2. 2.การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความท่าเทียมกันในสังคม

 

ภารกิจของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

 1. 1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้งครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือ และการทดสอบฝีมือ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่

 2. 2.จัดทำแบะประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรม

 3. 3.ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานโดยใช้เทคโนโลยีระดับต่างๆ เพื่อสร้างผู้ชำนาญการเฉพาะทาง

 4. 4.ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ

 5. 5.ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงงานในระดับภาค

 6. 6.สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบ หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก เทคโนโลยีการพัฒนฝีมือแรงงาน และการพัฒนาบุคลากรฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่

 7. 7.ส่งสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่

 8. 8.ดำเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากำลังแรงงานและการจ้างงานในเขตพื้นที่

 9. 9.ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรให้แก่บุคลากรในสังกัด

 10. 10.สนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคนิคและบุคลากรให้แก่บุคลากรในสังกัด

 11. 11.เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

 12. 12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย