หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจ
 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานเครื่องประดับและอัญมณี ส่งเสริมเครือข่าย พัฒนาฝีมือแรงงานและบุคลากรสู่มืออาชีพ

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทย

2.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเครื่องประดับและอัญมณีให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

3.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานและบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

2.การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความท่าเทียมกันในสังคม

 

ภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้งครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือ และการทดสอบฝีมือ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่

2.จัดทำแบะประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรม

3.ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานโดยใช้เทคโนโลยีระดับต่างๆ เพื่อสร้างผู้ชำนาญการเฉพาะทาง

4.ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ

5.ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงงานในระดับภาค

6.สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบ หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก เทคโนโลยีการพัฒนฝีมือแรงงาน และการพัฒนาบุคลากรฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่

7.ส่งสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่

8.ดำเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากำลังแรงงานและการจ้างงานในเขตพื้นที่

9.ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรให้แก่บุคลากรในสังกัด

10.สนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคนิคและบุคลากรให้แก่บุคลากรในสังกัด

11.เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย