หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
 

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

              ศูนย์ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่และแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

สถานที่ตั้งหน่วยงาน

               ศูนย์ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี บนเนื้อที่ 213 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541

ประวัติผู้บริหาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี


ลำดับที่ 
             ชื่อ - นามสกุล 
             ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
 1
นายปัญญา ยังประดิษฐ์ 
พ.ศ. 2540 - 25 พฤศจิกายน 2542 
 2
นายสมชาย เทียมสนิท 
2 ธันวาคม 2542 - 30 สิงหาคม 2543 
 3
นายสัมพันธ์ อ้นสะอาด 
30 สิงหาคม 2543 - 1 มีนาคม 2546 
 4
นายประเสริฐ ธัญญเจริญ 
1 มีนาคม 2546 - 14 พฤษภาคม 2550 
 5
นายพจนารถ อรุณสิริศักดิ์ 
14 พฤษภาคม 2550 - 22 กุมภาพันธ์ 2553    
 6
นายศักดิ์ชัย พูลสรรพสิทธิ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2553 - 2 กรกฎาคม 2555
 7
นายประเสริฐ ละออประเสริฐสุข      
2 กรกฎาคม 2555 - 7 มกราคม 2559
8 นายวิรัตน์  แย้มโชติ 8 มกราคม 2559 - 17 ธันวาคม 2560
9 นายสงกรานต์  เพิ่มฤาชัย 8 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน