การสอบ e-Testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561
...
...
...
...
...
...

           วันที่ 1 มิถุนายน 2561  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีจัดสอบภาคความรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ e-Testing  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 15 ราย

          โดยผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีในวันนี้จะต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคปฏิบัติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ต่อไป


ว้นที่ข่าว : 5/6/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ