หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ประกอบด้วยประกาศ 3 ฉบับดังนี้
     1. ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
     2. ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
     3. ประกาศฯ เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


ว้นที่ข่าว : 11/03/2562