หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การขอรับเงินในส่วนที่จ่ายเกินเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

การขอรับเงินคืน

ตามที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีลูกหนี้ได้ชำระเงินในส่วนที่ต้องจ่ายคืน จำนวน ๗ ราย ซึ่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศรายชื่อแล้ว นั้น

       จึงขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อขอรับเงินดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินฯ ได้ที่ www.dsd.go.th/Chanthaburi และคลิกเลือกที่ "เอกสารดาวน์โหลด"  


ว้นที่ข่าว : 27/10/2559