หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานประกอบกิจการปลื้มโครงการผลิตภาพแรงงานไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16-18 พ.ค. 2559 อาจารย์จำปูน ชวศิริ ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต/บริการ แก่ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี ซึ่งเป็นการเข้าครั้งสุดท้ายตามสัญญาจ้าง โดยในครั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวได้ทำงานอย่างทุ่มเท จนสร้างความประทับใจแก่สถานประกอบกิจการเป็นอย่างยิ่ง และทางสถานประกอบกิจการได้ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอย่างยิ่งด้วยที่นำโครงการดีๆ ดังกล่าวเกิดขึ้น


ว้นที่ข่าว : 27/05/2559