หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี


นายวิรัตน์ แย้มโชติ
ชื่อ - นามสกุล : นายวิรัตน์ แย้มโชติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : 19/02/2504

ประวัติการศึกษา

 

สถานศึกษา ระดับ สาขา
วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ปวช. ช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ปวส. ช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยครูพระนคร ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ช่างโลหะ)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

 ประวัติการทำงาน

 

ลำดับ ตำแหน่ง สถานที่
1 ผู้อำนวยการ               สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
2 ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ 3 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)