หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี


นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย
ชื่อ - นามสกุล : นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : 30/04/2507

ประวัติการศึกษา

 

สถานศึกษา ระดับ สาขา
โรงเรียนสงขลาอาชีวะ ปวช. ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปวส. ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ป.ตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
     

 ประวัติการทำงาน

 

ลำดับ ตำแหน่ง สถานที่
1 ผู้อำนวยการ               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
2 ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) 2. ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) 3. ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)