โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที เฉลิมพระเกียรติครั้งทั้ 9
 
โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที เฉลิมพระเกียรติครั้งทั้ 9